środa, 1 marca 2017

Konkurs
Regulamin  Konkursu na Felieton o Złote Pióro

Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie.
Nad konkursem Patronat objęli:
Honorowy: Burmistrz Czchowa,
Medialny:Magazyn Informacyjny Gminy Czchów „Czas Czchowa”.

Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań felietonistyką, popularyzowanie wiedzy o najwybitniejszych polskich publicystach, jak również doskonalenie umiejętności werbalizowania myśli.

Uczestnicy konkursu
Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej.

Zasady Konkursu
Konkurs jest jednoetapowy.

Warunki przystąpienia do Konkursu
Warunkiem udziału w konkursie jest napisanie własnego tekstu felietonu na dowolny temat.
Uczestnik powinien nadać felietonowi swój własny tytuł, podtytuł czy śródtytuły.
Objętość felietonu nie może przekraczać 2. stron formatu A4. Pisanego czcionką nr.12
Każdy uczeń może przysłać dwie prace konkursowe – nigdzie wcześniej nie publikowane.
Zgłoszenie do konkursu i praca powinny być przesłane w formie pisemnej na adres:
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie - ul. Rynek 2, 32 -860 Czchów

Termin składnia prac upływa 31 marca 2017 r. (decyduje data złożenia w MOKSiRze Czchów,  Rynek 2 ).
Zgłoszenie do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody uczestnika, nauczycieli i rodziców uczniów na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z organizacją i przebiegiem konkursu – zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Komisja
Dyrektor MOKSiR w Czchowie powoła Komisję, która:
– przeczyta i oceni prace uczestników Konkursu;
– wyłoni laureatów Konkursu.

Decyzja Komisji, dotycząca wyłonienia finalistów i laureatów, jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Wyniki konkursu
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 30 kwietnia2017 r.
Laureaci i finaliści zostaną powiadomieni o miejscu i dacie ogłoszenia wyników Konkursu.Nagrodzone prace zostaną opublikowane w Magazynie Informacyjnym Gminy Czchów ,,Czas Czchowa” a ich autorzy wyróżnieni nagrodami rzeczowymi.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz